Our Kids logo
Our Kids logo

Szkoła XXI w. to nie wkuwanie: jak szkoły niepubliczne dbają o swoich uczniów?     więcej  


Szkoła podstawowa nr 1 STO Białystok
8.02.2021 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu - Szkolny Konkurs na plakat

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku.
Organizatorem tego wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Dnia 09 lutego 2021 r. obchodzimy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). W naszej szkole w tygodniu poprzedzającym Dzień Bezpiecznego Internetu możemy przeprowadzić następujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu, poniżej mamy następujące propozycje:

 • Szkolny Konkurs na plakat „Ja w Bezpiecznym Internecie” klasy: 0 – 3 (wersje: technika tradycyjna arkusz A3 lub A4, kredki, farby; technika komputerowa – program graficzny), dyplomy i nagrody za trzy pierwsze miejsca; termin składania prac 08 luty 2021 r. w szkole w pracowni komputerowej (p. Lech Jakubiuk) lub pokój pedagoga (p. Joanna Gireń), a prace cyfrowe – plik wyślij pocztą na adres: [email protected]
 • Szkolny Konkurs na plakat „Nie hejtuję reaguję” klasy: 4 – 8 (wersje: technika tradycyjna arkusz A3 lub A4, kredki, farby; technika komputerowa – program graficzny), dyplomy i nagrody za trzy pierwsze miejsca; termin składania prac 08 luty 2021 r. w szkole w pracowni komputerowej (p. Lech Jakubiuk lub pokój pedagoga (p. Joanna Gireń), a prace cyfrowe – plik wyślij pocztą na adres: [email protected]
 • Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem filmów z serii „Sieciaki”, „Necio”, „Plik i Folder”;
 • Lekcje poświęcone DBI: prezentacja i omówienie filmów edukacyjnych, pogadanki, przygotowanie klasowych gazetek;
 • Zajęcia pozalekcyjne (koła „Z robotyką za pan brat” w klasach I-III) promujące cyfrowe bezpieczeństwo oraz pozytywne wykorzystanie Internetu;
 • Kampania informująca rodziców o problematyce bezpieczeństwa on-line w domu i w szkole (ulotki, foldery);
 • Udział w Konferencji z okazji DBI 2020, która odbędzie się 09 lutego 2021 r. w Warszawie zorganizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) w formule on-line.

 


ENGLISH

Safer Internet Day  (SID) has been  celebrated on the initiative of the European Commission since 2004.
The organizer of this event in Poland since 2005 the  Polish Safer Internet Center  (PCPSI) that make up the national research institute  NASK  and the  Foundation for Children We give Force ę  - executors of the EU program "Connecting Europe Facility" (ang. Connecting Europe Facility - CEF). The main partner of the event is  the Orang Foundation .

On February 9, 2021, we celebrate the next edition  of the Safer Internet Day (SID) . In our school, in the week preceding the Safer Internet Day, we can carry out the following activities for the safe access of children and young people to Internet resources and the promotion of positive use of the Internet, below we have the following proposals:

 • School poster competition " Me in Safe Internet ", grades: 0 - 3 (versions: traditional technique A3 or A4 sheet, crayons, paints; computer technology - graphic program), diplomas and prizes for the first three places; deadline for submitting applications February 8, 2021 at school in the computer lab (Mr. Lech Jakubiuk) or the teacher's room (Mr. Joanna Gireń), and digital works - send the file by post to the following address: [email protected]
 • School poster competition " I do not hate I react ", grades 4 - 8 (versions: traditional technique, A3 or A4 sheet, crayons, paints; computer technology - graphic program), diplomas and prizes for the first three places; deadline for submitting applications February 8, 2021 at school in the computer lab (Mr. Lech Jakubiuk or the teacher's room (Mr. Joanna Gireń), and digital works - send the file by post to the following address: [email protected]
 • Educational activities with the use of films from the series "Sieciaki", "Necio", "File and Folder";
 • SID lessons: presentation and discussion of educational films, talks, preparation of class magazines;
 • Extracurricular activities ("With robotics for you brother" circles in grades 1-3) promoting digital security and positive use of the Internet;
 • Campaign informing parents about online safety issues at home and at school (leaflets, folders);
 • Participation in the Conference on the occasion of SID 2020, which will take place on February 9, 2021 in Warsaw, organized by the Polish Safer Internet Center (NASK and the Empowering Children Foundation ) in the on-line formula .Kontakt:
Dyrektor Mariusz Łupiński

Numer telefonu:
Kliknij, aby wyświetlić numer

Strona internetowa:
Odwiedź stronę szkoły